Specialistų paslaugos

Tėvams pageidaujant, už papildomą mokestį vaikai mokomi anglų kalbos ir ugdomi šokių būreliuose.

Anglų kalbos užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais nuo 15:15 val. iki 17:00 val. (Vaikus moko mokytoja Rimantė Adomaitienė, tel. Nr. – 8 699 87870).

Šokių būrelio užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. (Mokytoja  Neringa Vekeriotaitė, tel. Nr. 8 610 40046).

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS – organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautimą, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius.

LOGOPEDAS (Gita Valatkienė) teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir  kalbos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti  kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, po grupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Logopedo paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

SPECIALIOSIOS-PEDAGOGINĖS-PAGALBOS-TEIKIMO-TVARKOS-APRAŠAS

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228).

MOKINIŲ-TURINČIŲ-SPECIALIŲJŲ-UGDYMOSI-POREIKIŲ-UGDYMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795).

MOKINIO-SPECIALIŲJŲ-UGDYMOSI-POREIKIŲ-IŠSKYRUS-ATSIRANDANČIUS-DĖL-IŠSKIRTINIŲ-GABUMŲ-PEDAGOGINIU-PSICHOLOGINIU-MEDICININIU-IR-SOCIALINIU-PEDAGOGINIU-ASPEKTAIS-ĮVERTINIMO-IR-SPECIALIOJO-UGDYMOSI

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775).

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ(Indrė Jasionienė) (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

Informacija atnaujinta: 2022-01-12

QR Code Business Card