Vaikų pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, du kartus per metus: spalio ir gegužės mėnesiais. Vertinimas atliekamas nuolat stebint vaiką kasdieninėje veikloje, analizuojant kūrybos darbus, kalbantis su tėvais ir vaikais. Tai fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Elektroniniame dienyne vertinama socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, vaidybos, kūno kultūros ugdymo sritys.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus pagal pasiekimų sritis vadovaudamiesi  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su specialistu(ais) (logopedu, psichologu ir kt.), individualiai dirbusiu(ais) su vaiku. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus.

Vaikų pasiekimų lygių požymiai fiksuojami pagal pasiekimų sritis. Įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.

Informacija atnaujinta: 2022-10-09

QR Code Business Card