Vaikų pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, du kartus per metus: spalio ir kovo mėnesiais. Vertinimas atliekamas nuolat stebint vaiką kasdieninėje veikloje, analizuojant kūrybos darbus, kalbantis su tėvais ir vaikais. Tai fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Vertinama socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, vaidybos, kūno kultūros ugdymo sritys.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus vadovaudamiesi0 Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, priedu – Priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-kompetencijos-pasiekimai-jų-turinio-dėmenys-ir-ugdymo-gairės.

Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio pedagogas kartu su specialistu(ais) (logopedu, psichologu ir kt.), individualiai dirbusiu(ais) su vaiku. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus.

Vaikų pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše. Įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ai) atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.

Informacija atnaujinta: 2018-10-28

QR Code Business Card